Điều hòa Daikin

.

Refine Search

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter dòng FTKQ 2018 - 2019

Daikin 9000BTU inverter 1 chiều FTKQ25SVMV/RKQ25SVMV

Daikin 9000BTU inverter 1 chiều FTKQ25SVMV/RKQ25SVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 12000BTU inverter 1 chiều FTKQ35SVMV/RKQ35SVMV

Daikin 12000BTU inverter 1 chiều FTKQ35SVMV/RKQ35SVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 18000BTU inverter 1 chiều FTKQ50SVMV/RKQ50SVMV

Daikin 18000BTU inverter 1 chiều FTKQ50SVMV/RKQ50SVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 21000BTU inverter 1 chiều FTKQ60SVMV/RKQ60SVMV

Daikin 21000BTU inverter 1 chiều FTKQ60SVMV/RKQ60SVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 24000BTU inverter 1 chiều FTKQ71SVMV/RKQ71SVMV

Daikin 24000BTU inverter 1 chiều FTKQ71SVMV/RKQ71SVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter dòng FTKV

DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER R32 FTHF - RVMV MODEL 2018

Daikin 9000BTU 2 chiều inverter FTHF25RVMV/RHF25RVMV

Daikin 9000BTU 2 chiều inverter FTHF25RVMV/RHF25RVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 12000BTU 2 chiều  inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Daikin 12000BTU 2 chiều inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 18000BTU 2 chiều  inverter FTHF50RVMV/RHF50RVMV

Daikin 18000BTU 2 chiều inverter FTHF50RVMV/RHF50RVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 21000BTU 2 chiều  inverter FTHF60RVMV/RHF60RVMV

Daikin 21000BTU 2 chiều inverter FTHF60RVMV/RHF60RVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 24000BTU 2 chiều  inverter FTHF71RVMV/RHF71RVMV

Daikin 24000BTU 2 chiều inverter FTHF71RVMV/RHF71RVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

INVERTER R32 1 CHIỀU FTKM SVMV HIỆU ỨNG COANDA - 2018

Daikin 9000BTU inverter 1 chiều FTKM25SVMV/RKM25SVMV

Daikin 9000BTU inverter 1 chiều FTKM25SVMV/RKM25SVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 12000BTU inverter 1 chiều FTKM35SVMV/RKM35SVMV

Daikin 12000BTU inverter 1 chiều FTKM35SVMV/RKM35SVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 18000BTU inverter 1 chiều FTKM50SVMV/RKM50SVMV

Daikin 18000BTU inverter 1 chiều FTKM50SVMV/RKM50SVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 21000BTU inverter 1 chiều FTKM60SVMV/RKM60SVMV

Daikin 21000BTU inverter 1 chiều FTKM60SVMV/RKM60SVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 24000BTU inverter 1 chiều FTKM71SVMV/RKM71SVMV

Daikin 24000BTU inverter 1 chiều FTKM71SVMV/RKM71SVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

INVERTER R32 1 CHIỀU FTKC TVMV HIỆU ỨNG COANDA - 2018

Daikin 9000BTU inverter 1 chiều FTKC25TVMV/RKC25TVMV

Daikin 9000BTU inverter 1 chiều FTKC25TVMV/RKC25TVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 12000BTU inverter 1 chiều FTKC35TVMV/RKC35TVMV

Daikin 12000BTU inverter 1 chiều FTKC35TVMV/RKC35TVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 18000BTU inverter 1 chiều FTKC50TVMV/RKC50TVMV

Daikin 18000BTU inverter 1 chiều FTKC50TVMV/RKC50TVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 21000BTU inverter 1 chiều FTKC60TVMV/RKC60TVMV

Daikin 21000BTU inverter 1 chiều FTKC60TVMV/RKC60TVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 24000BTU inverter 1 chiều FTKC71TVMV/RKC71TVMV

Daikin 24000BTU inverter 1 chiều FTKC71TVMV/RKC71TVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter dòng FTXV

Daikin 9000BTU 2 chiều inverter FTXV25QVMV/RXV25QVMV

Daikin 9000BTU 2 chiều inverter FTXV25QVMV/RXV25QVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 12000BTU 2 chiều cao cấp  inverter FTXV35QVMV/RXV35QVMV

Daikin 12000BTU 2 chiều cao cấp inverter FTXV35QVMV/RXV35QVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 18000BTU 2 chiều cao cấp  inverter FTXV50QVMV/RXV50QVMV

Daikin 18000BTU 2 chiều cao cấp inverter FTXV50QVMV/RXV50QVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 21000BTU 2 chiều cao cấp  inverter FTXV60QVMV/RXV60QVMV

Daikin 21000BTU 2 chiều cao cấp inverter FTXV60QVMV/RXV60QVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 24000BTU 2 chiều cao cấp  inverter FTXV71QVMV/RXV71QVMV

Daikin 24000BTU 2 chiều cao cấp inverter FTXV71QVMV/RXV71QVMV

....

Liên hệ VND giảm giá Gồm VAT

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter Ga R410

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter 9000 BTU Ga R410A FTXS25GVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter 12000 BTU Ga R410A FTXS35GVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter 18000 BTU Ga R410A FTXS50GVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 21000 BTU Inverter Ga R410A FTXS60GVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 24000 BTU Inverter Ga R410A FTXS71GVMV

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter Ga R32

Điều hòa Daikin 9000 BTU 2 chiều thường Ga R32 inverter FTXM25HVMV

Điều hòa Daikin 9000 BTU 2 chiều thường Ga R32 inverter FTXM25HVMV

....

11.200.000 VND 8.950.000 giảm giá Gồm VAT

Điều hòa Daikin 12000 BTU 2 chiều thường Ga R32 inverter FTXM35HVMV
Điều hòa Daikin 18000 BTU inverter 2 chiều FTHM50HVMV/RHM50HVMV
Điều hòa Daikin 21500 BTU inverter 2 chiều FTHM60HVMV/RHM60HVMV
Điều hòa Daikin 24000 BTU inverter 2 chiều FTHM71HVMV/RHM71HVMV

Điều hòa Daikin 1 chiều thường

Điều hòa Daikin 9000 1 chiều thường Ga R410A FTNE25MV1V9
Điều hòa Daikin 12000 1 chiều thường Ga R410A FTNE35MV1V9
Điều hòa Daikin 18000 1 chiều thường Ga R410A FTNE50MV1V

Điều hòa Daikin 18000 1 chiều thường Ga R410A FTNE50MV1V

....

14.900.000 VND giảm giá Gồm VAT

Điều hòa Daikin 21000 1 chiều thường Ga R410A FTNE60MV1V

Điều hòa Daikin 21000 1 chiều thường Ga R410A FTNE60MV1V

....

20.200.000 VND giảm giá Gồm VAT

Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter Ga R32

Điều hòa Daikin 9000 1 chiều inverter Ga R32 FTKC25QVMV

Điều hòa Daikin 9000 1 chiều inverter Ga R32 FTKC25QVMV

....

10.600.000 VND giảm giá Gồm VAT

Điều hòa Daikin 12000 1 chiều inverter Ga R32 FTKC35QVMV

Điều hòa Daikin 12000 1 chiều inverter Ga R32 FTKC35QVMV

....

12.750.000 VND giảm giá Gồm VAT

Điều hòa Daikin 18000 1 chiều inverter Ga R32 FTKC50QVMV

Điều hòa Daikin 18000 1 chiều inverter Ga R32 FTKC50QVMV

....

19.300.000 VND giảm giá Gồm VAT

Điều hòa Daikin 21000 1 chiều inverter Ga R32 FTKC60QVMV

Điều hòa Daikin 21000 1 chiều inverter Ga R32 FTKC60QVMV

....

25.400.000 VND giảm giá Gồm VAT

Điều hòa Daikin 24000 1 chiều inverter Ga R32 FTKC71QVMV

Điều hòa Daikin 24000 1 chiều inverter Ga R32 FTKC71QVMV

....

30.000.000 VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 1 chiều Inverter 9000Btu FTKC25RVMV/RKC25RVMV

Daikin 1 chiều Inverter 9000Btu FTKC25RVMV/RKC25RVMV

....

10.600.000 VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 1 chiều Inverter 12000Btu FTKC35RVMV/RKC35RVMV

Daikin 1 chiều Inverter 12000Btu FTKC35RVMV/RKC35RVMV

....

12.750.000 VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 1 chiều Inverter 18000 Btu FTKC50RVMV/RKC50RVMV

Daikin 1 chiều Inverter 18000 Btu FTKC50RVMV/RKC50RVMV

....

19.300.000 VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 1 chiều Inverter 21000Btu FTKC60RVMV/RKC60RVMV

Daikin 1 chiều Inverter 21000Btu FTKC60RVMV/RKC60RVMV

....

25.400.000 VND giảm giá Gồm VAT

Daikin 1 chiều Inverter 24000Btu FTKC71RVMV/RKC71RVMV

Daikin 1 chiều Inverter 24000Btu FTKC71RVMV/RKC71RVMV

....

30.000.000 VND giảm giá Gồm VAT

Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter Ga 410

Điều hòa Daikin Inverter 9000 BTU 1 chiều FTKS25GVMV

Điều hòa Daikin Inverter 9000 BTU 1 chiều FTKS25GVMV

....

11.500.000 VND giảm giá Gồm VAT

Điều hòa Daikin Inverter 12000 BTU 1 chiều Gas R410A FTKS35GVMV
Điều hòa Daikin Inverter 18000 BTU 1 chiều Gas R410A FTKS50GVMV
Điều hòa Daikin Inverter 21000 BTU 1 chiều Gas R410A FTKS60GVMV
Điều hòa Daikin Inverter 24000 BTU 1 chiều Gas R410A FTKS71GVMV
Showing 1 to 12 of 15 (2 Pages)

Từ khóa: Điều hòa Daikin, Tổng kho điều hòa Daikin giá rẻ nhất Miền Bắc, Máy điều hòa Daikin

Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng

CMS Blocks

This is a CMS block. You can insert any content (HTML, Text, Images) Here.

Read More